Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarom willen we helder en transparant aangeven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •     Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
      deze doelen en type persoonsgegevens  zijn beschreven in dit Privacy policy;
 •     Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
      verwerkt;
 •    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •     Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •     Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 •     Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van het volgende:

 •     administratieve doeleinden;
 •     communicatie over de opdracht en/of afspraken;
 •     het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht
Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 •     voornaam;
 •     achternaam;
 •     (zakelijk) telefoonnummer;
 •     (zakelijk) emailadres;
 •     adres

Uw gegevens worden door ons bewaard zolang als nodig is voor het afhandelen van de opdracht/overeenkomst.
Of indien noodzakelijk voor de financiele administratie gedurende maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens bij afgifte/inkoop van dieren

Persoonsgegevens van een verkoper of iemand die afstand wil doen van zijn dier(en) aan dierenhandel Exotica worden door ons verwerkt omdat wij door de overheid verplicht zijn een administratie bij te houden van de herkomst van de dieren in onze winkel.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een factuur of overdrachtsverklaring.

Voor deze doelstellig moeten wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •     achternaam;
 •     adres;
 •     woonplaats;

Wij bewaren deze gegevens voor de wettelijke periode van 2 jaar en daarna eventueel alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens bij overdracht van dieren die vallen onder de Cites-wetgeving

persoonsgegevens van (ver)kopers van dieren die onder de cites-wetgeving vallen worden door dierenhandel Exotica verwerkt omdat de overheid hierbij verplicht tot een duidelijke administratie van wie welke en hoeveel dieren in zijn bezit heeft of aan ons heeft verkocht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een factuur of overdrachtsverklaring.

Hiervoor vragen wij van u de volgende persoonsgegevens:

 •     Achternaam;
 •     Adres;
 •     Woonplaats

Wij bewaren deze gegevens voor de wettelijke periode van 3 jaar en daarna eventueel alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoongegevens van nieuwsbrief abonnees worden door ons uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

U heeft zich hiervoor zelf aangemeld via onze website en kunt zich via de link in onze nieuwsbrieven ook weer uitschrijven.

voor de bovenstaande doelstelling vragen wij om uw naam en emailadres.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

persoonsgegevens van onze medewerkers worden door ons verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan het arbeidscontract grondslag hiervoor is het arbeidscontract hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig

 •     Voornaam;
 •     Tussenvoegsel;
 •     Achternaam;
 •     Telefoonnummer;
 •     Emailadres;
 •     Geboortedatum;
 •     Adres;
 •     Woonplaats;
 •     Salarisgegevens;
 •     kopie ID;
 •     BSN-nummer;
 •     Bankgegevens;

Deze persoonsgegevens worden door ons bewaard gedurende de periode van het contract en daarna alleen nog in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 •     Het hosten van onze website/versturen van de nieuwsbrieven;
 •     Het verzorgen van de (financiele) administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 •     alle personen die namens dierenhandel Exotica van uw gegevens kennis kunnen  nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 •     Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 •     Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 •     Wij maken back-ups van de persooonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en/of technische incidenten;
 •     wij testen en evalueren regelmatig onze maatregels;
 •     onze medewerkers zijn op de hoogt over hoe belangrijk wij het beschermen van uw gegevens vinden.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Dierenhandel Exotica
Van woustraat 22
1073LL Amsterdam
020-6794274
info@dierenhandelexotica.nl